ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2-ตร.(คพ.)73/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097558187
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนของโครงการพัฒนาระบบส่งสายและระบบจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1 แผน 4) ประจำปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 7 ตุลาคม 2562 ถึง 11 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 15 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 992425.00    บาท
ราคากลาง : 992425.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0649919242           Fax :    -           E-mail :    Krongkan.jee@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621004161941137_ประกาศ 73-2562.pdf   
หมายเหตุ : คุณสมบัติเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด


ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ชาญหิรัญ    E-mail : saowanee.chan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2562