ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)011/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกัน กลุ่มล่อฟ้า 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 31 พฤษภาคม 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 13 มิถุนายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1938626    บาท
ราคากลาง : 1938626    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาราคาต่อรายการ
- พิจารณาคุณสมบัติตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)011/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600531132629280_ประกาศราคากลางล่อฟ้า สอบราคา 011-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600531132629280_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา ล่อฟ้า 011-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2560