ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-LBR.N3-01/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087340999
รายละเอียด : จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 (สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กันยายน 2562 ถึง 9 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 10 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 467,191,049.07    บาท
ราคากลาง : 467,191,049.07    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 23,359,600.00 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3641-3142           Fax :    0-3641-3032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620911160453142_ราคากลาง ที่ ปปช.กำหนด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620912131058330_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อริสรา รุ่งดี    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2562