ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จป.ฉ.๑ กกค.(จค) ๐๔/๒๕๖๓

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027244919
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน)เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึงกาฬ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ตามประกวดราคาเลขที่ จป.ฉ.๑ กกค.(จค.) ๐๔/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 2 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 3 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,257,200.00    บาท
ราคากลาง : 2,210,500.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ไม่มีการค้ำประกันการเสนอราคาเนื่องจากวงเงินงบประมาณการจัดซื้อไม่เกิน 5,000,000 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042931133           Fax :    042931134           E-mail :    polsin.jan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630325101144591_ตารางปปชงานถมดินสถานีไฟฟ้าบึงกาฬ2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630325101144544_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พลสินธุ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ    E-mail : polsin.jan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563