ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B013/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต รายการ เสา คอร. 9.0 ม. และ 12.0 ม.
ระยะเวลาขายแบบ : 10 สิงหาคม 2559 ถึง 22 สิงหาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 31 สิงหาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7,490,000    บาท
ราคากลาง : 7,490,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 374,500    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
- ตามเงื่อนไขประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B013/2559
- เสนอราคารวมค่าขนส่งถึง ระยอง ฉะเชิงเทรา พัทยา ศรีราชา ปลวกแดง ชลบุรี
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590801180746665_ประกาศราคากลาง ประกวดราคาคอนกรีต B013.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590801180746649_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 คอนกรีต ซป.B013.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 สิงหาคม 2559