ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(A)-108/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087034767
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าละงู จังหวัดสตูล
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 19 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2632311.28    บาท
ราคากลาง : 2495775    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909066           Fax :    025909068           E-mail :    csd.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808092919025_ราคากลาง-PEA-M(A)-108.2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620808092919009_PEA-M(A)-108.2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โสรยา ฤกษ์ใหญ่    E-mail : soraya.reu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562