ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจน.ฉ(บ)-080-2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127306976
รายละเอียด : ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 8 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 28 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 731339.65    บาท
ราคากลาง : 514004.72    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 24    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620809102409439_20020809101759.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สิริกัญญา ภาระกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562