ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)03D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127086462
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อกลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ จำนวน 7 รายการเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)03D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2562 ถึง 18 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,740,841.30    บาท
ราคากลาง : 9,299,759.14    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่ 2 กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 19,004 ชุด วงเงินค้ำประกันซอง 432,104.-บาท    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280,038-467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611228090450389_ราคากลาง 03D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611228090450389_03D-62.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2561