ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ต.3 ตบ.(กป.)976/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ ประจำปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 8 ธันวาคม 2559 ถึง 19 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 20 ธันวาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 405,000    บาท
ราคากลาง : 405,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-7358-1502           Fax :    0-7358-1497           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
3.เป็นผู้ทมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ โรคจิต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4.ไม่เป็นโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง
5.มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
6.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และต้องเคยผ่านการรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้ว
7.ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
8.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
9.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากงาน หรือเคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591208100635201_ประกาศ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591208100635185_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อำนวย เพ็ชรพรหม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 ธันวาคม 2559