ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ. 08M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะยึดโยง 17 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กรกฎาคม 2558 ถึง 16 กรกฎาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 20 กรกฎาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 428,970    บาท
ราคากลาง : 417,985    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 17    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580706143732267_ยึดโยง 17 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580706143732189_ประกาศอุปกรณ์โลหะยึดโยง 17 รายการ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 กรกฎาคม 2558