ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S.2)ตท.002/2562 ลว.29 พ.ย.2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117472426
รายละเอียด : จ้างตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA FRONT OFFICE ของ กฟส.อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ระยะเวลาขายแบบ : 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 9 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 11 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 893,385.80    บาท
ราคากลาง : 852,511.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    076-581542           Fax :    076-581549           E-mail :    thapani.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621129165134561_1.3 ประกาศ ปปช.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621129165134546_newimage.tif   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนี ชัยสะอาด    E-mail : meefire_ronjang@hotmail.com    วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2562