ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 บึง (มต.) 1759/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117035350
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านมิเตอร์ปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1117936    บาท
ราคากลาง : 1117936    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1117936    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 55,896.80    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038350864           Fax :    038350863           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621106145641930_img-Y06145051.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621106145641930_img-Y06145016.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิบูลย์ เผือกฉุย    E-mail : wiboon.pua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2562