ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   S1(B)POLE(P)006/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057094461
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตาม คพจ.1 ใช้งานพื้นที่ กฟอ.หัวหิน จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 28 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,505,128.60    บาท
ราคากลาง : 5,505,128.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    032-598538-43 ต่อ10326           Fax :    032-598156           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630520104714011_แบบแสดงราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630520104713995_ประกาศ POLE(P) 006.63.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรินยา สุทธารมย์    E-mail : salinya.sut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563