ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก2 กบษ(รล) 1751/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS) สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวจอมเทียน 2
ระยะเวลาขายแบบ : 8 มิถุนายน 2559 ถึง 17 มิถุนายน 2559
วันที่เสนอราคา : 27 มิถุนายน 2559
เวลา : 10:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1677760    บาท
ราคากลาง : 1677760    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    097241122           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590607091846313_03)ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590607091846266_ประกาศจอมเทียน.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัสชา หิรัญกร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน 2559