ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กปส.(นท) 120/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087205649
รายละเอียด : จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 13 สิงหาคม 2562 ถึง 26 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 27 สิงหาคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 800000    บาท
ราคากลาง : 800000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905189           Fax :    025905214           E-mail :    pea_co_th@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620813125000766_00 ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620813125000766_00 TOR.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : รติกร หาญวรวงศ์    E-mail : ratikorn.han@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 สิงหาคม 2562