ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 –กบญ.(จซ) 013 /2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : หม้อแปลง 250 เควีเอ จำนวน 7 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 29 เมษายน 2558 ถึง 14 พฤษภาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 15 พฤษภาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,548,400    บาท
ราคากลาง : 1,548,400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086ต่อ 10326           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 28042558_หม้อแปลง 250 กบญ.013.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 เมษายน 2558