ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซ.ก.2กบล.(มม.)01/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017422292
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดัน 0-60 kV จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 428,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 856,000.00 บาท
ระยะเวลาขายแบบ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 14 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 856,000.00    บาท
ราคากลาง : 796,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    (038)455-086 ต่อ 10217           Fax :    (038)455-292           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620129161616109_ตารางแสดงราคากลางซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแแปลง 0-60 kV.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620204115348031_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดันไฟฟ้า 0-60 kV.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรเชษฐ กุลแสนเตา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มกราคม 2562