ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)02D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : พัสดุรองกลุ่ม สำหรับต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ จำนวน 8 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 30 มกราคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 17012259.35    บาท
ราคากลาง : 15121560.99    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 733206    บาท
จำนวน : 8    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610126135236130_ราคากลาง ปปช. 02D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610126135236115_ประกาศ02D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 มกราคม 2561