ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2 สล.(บป.)2150

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107258183
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.สล. และ กฟย.ทุ่งเขาหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 985,420.00    บาท
ราคากลาง : 985,420.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    043551457           Fax :    -           E-mail :    yupaporn.dua@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621107093419856_7. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรับจัดสรรราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621107103103243_ประกาศเชิญชวน ลงนามแล้ว.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ยุพาพร ดวงชารี    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2562