ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)013/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรอง กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE งาน สฟฟ.โป่งน้ำร้อน จำนวน 33 รายการ

ระยะเวลาขายแบบ : 4 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 14 ตุลาคม 2559
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,254,444.72    บาท
ราคากลาง : 1,254,444.72    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 33    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึง กฟจ.จันทบุรี
-เงื่อนไขการพิจารณา ตามแบบสอบราคา เลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)013/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591004204203448_ปรกาศราคากลาง สอบราคา อป.โลหะ 013-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591004204203354_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอบราคาอปุกรณ์โลหะ 013-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคา โดยละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินชุ 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2559