ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.1หห.(บห.)905/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017462730
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า คพจ.1 กฟอ.หห. HUB4R-01 - แยกวัดมาลัยทับใต้ ช่วงที่ 1/2
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1917790.49    บาท
ราคากลาง : 1917790.49    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    032512215           Fax :    032512216           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อาทิตย์ อุบลวรรณรัตน์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2562