ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2มห.(คพ)008/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037322753
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอนสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1,637 ชุด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มีนาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 31 มีนาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,352,000.51    บาท
ราคากลาง : 4,352,000.51    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0422-611873           Fax :    042-613030           E-mail :    sompong.pal@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630325162659826_เอกสารแนบ 3ประกาศราคากลางตาม ปปช. กฟจ.มุกดา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธนาพร สุกใส    E-mail : praewwarr@gmail.com    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563