ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจต.ป(สว)-002-2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017363871
รายละเอียด : จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 7 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 10,588,794.90    บาท
ราคากลาง : 10,428,516.39    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 395,652.00    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630325091116725_ราคากลาง กฟภ.กจต.ป(สว)-002-2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630325091116663_ประกาศเชิญชวน กฟภ.กจต.ป(สว)-002-2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ขวัญภิชา ม่านกลาง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563