ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   -

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077230153
รายละเอียด : งานจ้างเหมาจัดหา และติดตั้งตู้ควบคุม Remote Control Switch (RCS) ชนิด Stainless และอุปกรณ์ FRTUs เพื่อปรับปรุงโหลดเบรกสวิตช์ 33 เควี ชนิดฉนวน SF6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามประกวดราคาเลขที่ PAT.DCS.RSPI.5/2019
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2562 ถึง 19 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 20 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,807,999.89    บาท
ราคากลาง : 3,807,999.89    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5547           Fax :    -           E-mail :    PAT.DIV@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620809113700563_สรุปราคากลางขึ้น EGP 09082562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620809113700532_ประกาศเชิญชวนงานสมุย พะงัน 09082562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พลาวัสถ์ ทองคำวงศ์    E-mail : parawat.tho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2562