ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-SPM3-TDDP1-23/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067182648
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าเหมราช 2 และสถานีไฟฟ้าปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2562 ถึง 9 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 10 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 575,165,446.98    บาท
ราคากลาง : 574,705,775.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,284.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 28,800,000.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5837           Fax :    0-2590-5855           E-mail :    spm@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808185519453_HEB_BHO_PZB_ราคากลาง(เผยแพร่ กฟภ).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620815170838142_E03_HEB_BHO_PZB_62-08-09_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พันทิวา ชิตเครือ    E-mail : pantiwa.thi@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562