ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)10/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิลอากาศ (form no.93-2) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 10 มีนาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4568514.80    บาท
ราคากลาง : 4568514.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 228426    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคา ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)10/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600206133500654_ปรกาศราคากลาง เหล็กคอนเคเบิ้ล..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600206133500638_ประกาศ คพจ.10-59.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405 พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2560