ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 20, items 1 to 20 of 400.
น.3/นว.(บห) จ./01/2561 สอบราคา จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ท่ี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 คน 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
น.3/นว.(บห) จ./02/2561 สอบราคา จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาด 17 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
น.3-กบญ.(จซ.) e 2 /2561 e-Auction จัดซื้อพัสดุุรอง จำนวน 4 รายการ 20 กันยายน 2560 ถึง 28 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 กบญ.(จซ.) ส 8/2561 สอบราคา จัดซื้อพัสดุรอง 2 รายการ 19 กันยายน 2560 ถึง 27 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 กบญ.(จซ.) ป 3/2561 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง 11 รายการ 14 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3-กบญ.(จซ.) ป 10/2561 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 23 รายการ 13 กันยายน 2560 ถึง 21 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3-กบญ.(จซ.) ป 4/2561 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 จำนวน 1 รายการ คือ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 12,109 ชุด 12 กันยายน 2560 ถึง 20 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3-กบญ.(จซ.) ป 13/2561 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคา เลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ป 13/2561 11 กันยายน 2560 ถึง 19 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 กบญ.(จซ.) ป 15/2561 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ 8 กันยายน 2560 ถึง 18 สิงหาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3-กบญ.(จซ.) ส 7/2561 สอบราคา เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม. มอก.386 จำนวน 56,347 ม้วน
เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 0.18x19x20,000 มม. มอก.386 จำนวน 32 ม้วน
เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด ?”x30’ จำนวน 16,274 ม้วน
4 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAHก.3กบญ.(จซ.)2030/2560 ลง.16 ส.ค. 2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองตามแผนปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 3 รายการ 4 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAHก.3กบญ.(จซ.)2031/2560 ลว.16 ส.ค. 2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองตามแผนปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 4 รายการ 4 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAHก.3กบญ.(จซ.)2032/2560 ลว.16 ส.ค. 2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองตามแผนปี 2561 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ 4 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.๒ กบษ.(ปฮ.)๒๑๙๓/๒๕๖๐ ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ จำนวน ๓ กลุ่มรายการ ตามแผนระยะที่ ๔ 1 กันยายน 2560 ถึง 15 กันยายน 2560 รายละเอียด
ฉ.3 สคว.(คบ.) ปก.001/2560 ประกวดราคา รายการที่ 1 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 800 ต้น
รายการที่ 2 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 300 ต้น
รายการที่ 3 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 200 ต้น

1 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบษ.(ปฮ)006/2560 ประกวดราคา ซื้อLoad Break Tools จำนวน 15 ชุด 1 กันยายน 2560 ถึง 18 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)17/2560 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านช่าง จำนวน 27 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)17/2560) 31 สิงหาคม 2560 ถึง 8 กันยายน 2560 รายละเอียด
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)16/2560 ประกวดราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2560 จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)16/2560) 31 สิงหาคม 2560 ถึง 8 กันยายน 2560 รายละเอียด
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.021/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท เหล็กรูปรางน้ำ, เหล็กฉาก, กราวด์วายร์แคล้มป์ จำนวน 14 รายการ ตามบันทึกประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.021/2560 31 สิงหาคม 2560 ถึง 11 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 พม.(คบ.) ปก.001/2560 ประกวดราคา รายการที่ 1 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 500 ต้น
รายการที่ 2 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน
31 สิงหาคม 2560 ถึง 11 กันยายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง