ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
ต.3-กบญ.(ปก.)001/2559 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ (คอนเนตเตอร์,หลอดต่อสาย,หางปลา) 9 มีนาคม 2560 ถึง 20 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.1(จซ)-C-020/2560 ประกวดราคา กฟก.1 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
ให้ คลังพัสดุ กฟอ.ธัญบุรี กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
8 มีนาคม 2560 ถึง 17 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-ENE-01/2559 ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องมือวัดด้านพลังงาน
1.เครื่องมือวัดสำหรับระบบปรับอากาศ
2.เครื่องมือบันทึกพลังงานไฟฟ้า พร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
3.เครื่องมือวัดแสง
4.เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเผาไหม้
5.กล้องถ่ายภาพความร้อน
6.เครื่องมือวัดอัตราการไหล
7.เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่น
8.เครื่องวัดระดับเสียง
9.มัลติมิเตอร์
10.เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำ
11.เครื่องมือวัดค่าปริมาณออกซิเจน(DO) และอุณหภูมิ
12.เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบพกพา
8 มีนาคม 2560 ถึง 21 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TDDP.1-B-008/2017 ประกวดราคา จ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 790 กม. 7 มีนาคม 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-SEZP.1-B-005/2017 ประกวดราคา จ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ต.มม. จำนวน 350 กม. 7 มีนาคม 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-กบญ.(ปกพ)003/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ (ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.) 6 มีนาคม 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-02/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี สำหรับใช้งานในหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.2 6 มีนาคม 2560 ถึง 14 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PR PEA-001/2017 ประกวดราคา จ้างเหมาเผยแพร่สปอตโฆษณา ชุด “Super PEA” ทางสื่อโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2560 ถึง 13 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M-033/2015 ประกวดราคา Hydraulic compression tool 3 มีนาคม 2560 ถึง 14 มีนาคม 2560 รายละเอียด
อร.(ป.)01/2560 ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหาและรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบ ระบบ Arc Detection เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดที่สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ภาคกลาง 3 มีนาคม 2560 ถึง 13 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1-กกค.(กร.)สส.(กส.)136/2560 ลว.15 ก.พ.2560 สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุง กฟจ.สส.วัดลาดเป้ง-วัดปัจจันตาราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ช่วง1/2 (คชฟ.3) 1 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซต.)03/2560 ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จำนวน 2 รายการ น.1กบญ.(จซ.)(ซต.)03/2560 1 มีนาคม 2560 ถึง 3 มีนาคม 2560 รายละเอียด
ต.1 ทซ.(กป.)173/2560 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้เฉพาะคราว จำนวน 5 งาน 1 มีนาคม 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จส.ก.2จบ/008/2560 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม ขนาด 3.20 X 5.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
1 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.1(จซ)-I-019/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และ งานปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ ที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟก.1
ตาม Form Spec 93-2 สเปคอ้างอิงเลขที่ RHDW-011/2556 จำนวน 12 รายการ
1 มีนาคม 2560 ถึง 9 มีนาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง