ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2 ดอ.(บห.)068/2562
      รายละเอียด : ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการจาก ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.064/2562 ใบขอเสนอซื้อ(PR)1101291998 เลขที่ติดตาม 62E1210064 เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2562 (C-62-E-DUDXX.1000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    31 กรกฎาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
      เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25620830105744139_30015791231072562.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 31 กรกฎาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620830105744154_30015791231072562.pdf