ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    62I041S568
      รายละเอียด : จ้างเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อนุมัติ ก.3 สค.(บค) 2136 ลว. 23 ส.ค. 62
หมายเลขงาน C-62-I-SMNCS.0093
ก.3 สค.(จ) 257/2562 ลว. 8 ต.ค. 2562
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    11 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 281,221.11 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง 281,221.11 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
      เหตุผล : ๑. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายชื่ออื่นที่เข้าเสนอราคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันเสนอราคา
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด