ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    จจ. ฉ.1 สน.(บห.)147/2562
      รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2 เมตร ยาว 126 ม. ที่ กฟย.กุสุมาลย์ ในสังกัด กฟจ.สกลนคร
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    21 ธันวาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
นายสมบูรณ์ งอยภูธร
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายสมบูรณ์ งอยภูธร ราคา 339,000.00 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายสมบูรณ์ งอยภูธร ราคา 339,000.00 บาท
      เหตุผล : ราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด