ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ต.1กรท.(ปข)661/2561 ลว. 12พ.ย. 2561
      รายละเอียด : จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ กฟส.ท่ายาง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    26 พฤศจิกายน 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท
      เหตุผล : สเปค ถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด