ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2 ดอ.(บห.)071/2562
      รายละเอียด : ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการจาก ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.070/2562 ใบขอเสนอซื้อ(PR)1101295232 เลขที่ติตดาม 62E1210068 เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2562 (C-62-E-DUDXX.1000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    13 สิงหาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
      เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25620830111629112_300158439113082562 (2).pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 13 สิงหาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620830111629128_300158439113082562 (2).pdf