ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.3 ปทย.(บห.)223/2563
      รายละเอียด : จ้างเหมาลิด-รอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบเฉพาะคราว ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 เดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    12 มีนาคม 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย
1.ฟีดเดอร์ 2 โซน 1 เสนอราคา 129,470
2.ฟีดเดอร์ 2 โซน 2 เสนอราคา 69,550
3.ฟีดเดอร์ 7 เสนอราคา 18,190

นายธนากร กุดรังนอก
1.ฟีดเดอร์ 2 โซน 1 เสนอราคา 128,400
2.ฟีดเดอร์ 2 โซน 2 เสนอราคา 70,620
3.ฟีดเดอร์ 7 เสนอราคา 18,725
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย
ฟีดเดอร์ 2 โซน 2 เสนอราคา 69,550
ฟีดเดอร์ 7 เสนอราคา 18,190

นายธนากร กุดรังนอก
1.ฟีดเดอร์ 2 โซน 1 เสนอราคา 128,400

      เหตุผล : เป็นราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25630529150556603_จ.ปทย.028.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 29 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630529150556618_จ.ปทย.029.pdf