ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ชพง.กป.331/2562
      รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบเฉพาะคราว ประจำปี 2562
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    6 สิงหาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายธนภณ มีชำนาญ เสนอราคาฟีดเดอร์ 1,2,3 โซน1-2 ราคา=161,000 บาท
นายจักรินทร์ คำแก้ว เสนอราคาฟีดเดอร์ 1,2,3 โซน1-2 ราคา=162,000 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายธนภณ มีชำนาญ เสนอราคาฟีดเดอร์ 1,2,3 โซน1-2 ราคา=161,000 บาท
      เหตุผล : ราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : 25620820100501360_3.ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ กค..62บก.06.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 7 สิงหาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620820100501360_PO-PR(F1โซน1-2-62) นายธนภณ กรกฎาคม ครั้ง2Copy.docx