ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ก.2-ชบ.(คพ.)313/2562
      รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลนสำหรับงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    29 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 2 รายการ (415,909)
รายการที่ 1 245,244
รายการที่ 2 170,665
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 2 รายการ (415,909)
รายการที่ 1 245,244
รายการที่ 2 170,665
      เหตุผล : ราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด