ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ก.2พนท.(กส)583/2562 ลว. 24 ก.ย.2562
      รายละเอียด : ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 93-7035 กทม.
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    24 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บ้านบึงการช่าง เสนอราคา 9,993.80 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บ้านบึงการช่าง ราคามี่ตกลงจ้าง 9,993.80 บาท
      เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเงื่อนไขไปตามที่ กฟภ. กำหนด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด