ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2ยส.(บห.)จจ.60/2562
      รายละเอียด : ซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    19 สิงหาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บจก.สหภัทฑ์ อิเลคทริค ราคาที่เสนอ 481,050.60 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บจก.สหภัทฑ์ อิเลคทริค ราคาที่ตกลงซื้อ 481,050.60 บาท
      เหตุผล : เป็นราคาที่ต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : 25620823100913101_CCF23082562.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 23 สิงหาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620823100913133_CCF23082562.pdf