ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.3 ปทย.(บห.)207/2563
      รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000/220 V ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย และ การไฟฟ้าในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    9 มีนาคม 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 406 อิควิปเมนท์ เสนอราคา 193,135. บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 406 อิควิปเมนท์ ราคา 193,135. บาท
      เหตุผล : เป็นราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25630529150308143_จ.ปทย.023.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 29 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630529150308143_จ.ปทย.023.pdf