ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    กคพ.1(ขส.)-90/2561 ลว. 10 เม.ย.2561
      รายละเอียด : จ้างเหมารถยนต์บรรทุก 10-18 ล้อ หรือ มากกว่าน้ำหนักบรรทุกรวมรถไม่น้อยกว่า 35 ตัน ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก กคพ.3 - เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,แม่สาย,พะเยา,เทิง,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,ตะพานหิน,อุตรดิตถ์,น่าน,ตาก,กำแพงเพชร จำนวน 15 รายการ
ตามแผนจัดรถที่ กคพ.1(ขส.)-90/2561
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    25 มิถุนายน 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 350/9 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข
อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก 650000 กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 1
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000
      เหตุผล : เป็นราคาที่ดีที่สุด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 25 มิถุนายน 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด