ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    PEA(S2)กกค.004/2560
      รายละเอียด : งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายข้ามสะพานแม่น้ำตาปี หน้า สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วันที่อนุมัติ :    13 ธันวาคม 2560  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง, มีรายละเอียดทางเทคนิคตรงตามสเปคที่ กฟภ.กำหนดและราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
1.บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด(มหาชน)
3.บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
4.บริษัท ผึ้งงาน 2013 จำกัด
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1.บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ราคาที่เสนอ 2,782,000.00 บาท
2.บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด(มหาชน)ราคาที่เสนอ 3,529,282.37 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ราคาที่ตกลงซื้อ 2,782,000.00 บาท
      เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง, มีรายละเอียดทางเทคนิคตรงตามสเปคที่ กฟภ.กำหนดและราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง
      ไฟล์สัญญา : 25610516111236232_สัญญาจ้าง.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 26 พฤศจิกายน 2561
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25611227100228137_สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม.pdf