ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    น.2 คขล.(กป)627/2562
      รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    8 สิงหาคม 2562  
      สถานะ :
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
นายอำนวย จินบุรี
นายดำรง พิลึก
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายอำนวย จินบุรี 157,400
นายดำรง พิลึก 127,300
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายอำนวย จินบุรี
นายดำรง พิลึก
      เหตุผล : ราคาต่อรายการต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : 25620904150133918_CCF_000118.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 14 สิงหาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620904150133981_CCF_000118.pdf