ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2 วรช.(กส.)1001/2562
      รายละเอียด : รายงานขอจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 076/2562
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    23 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม ราคาที่เสนอ 251675.98 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง 249203 บาท
      เหตุผล : ราคารวมต่ำสุดและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ.
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด