ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ต.3 กกค.(จร.)1267/2562
      รายละเอียด : จ้างปักเสางานปรับปรุงระบบจำหน่าย 33 กิโลโวล์ กฟจ.ปัตตานี สฟฟ.ยะลา 3 - บ้านจาเราะบองอ(จุดแบ่งแดน กฟย.ยะรัง/ทุ่งยางแดง) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    19 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
หจก.ยะลาก่อสร้าง
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
หจก.ยะลาก่อสร้าง 461,384.00 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
หจก.ยะลาก่อสร้าง 461,384.00 บาท
      เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข ตามเอกสารจ้างและเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด