ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.3 นท.069/2562 ลว. 2 ต.ค. 2562
      รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2562 สถานี นม.3 ฟีดเดอร์ 4
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    15 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
1. นางภา ธงสันเทียะ
2. นางชูศรี นุขุนทด
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1. นางภา ธงสันเทียะ เสนอในราคา 314,794.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. นางชูศรี นุขุนทด เสนอในราคา 325,601.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1. นางภา ธงสันเทียะ เสนอในราคา 314,794.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เหตุผล : ตามหลักเกณฑ์ กฟภ. กำหนดเสนอราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : 25621210131456279_CCF10122562_00000-ผสาน.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด