ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    50/2562
      รายละเอียด : ขายสินทรัพย์ประภทมิเตอร์ วีที. วีที.
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ขายทอดตลาด
      วันที่อนุมัติ :    9 มกราคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติยกเลิก
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
นางมลฤดี เรืองสวัสดิ์
นางเย็นจิต กันทะสัก
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นางมลฤดี เรืองสวัสดิ์ 14,574.18
นางเย็นจิต กันทะสัก 15,052.63
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
ไม่มีผู้ใดได้รับการคัดเลือก
      เหตุผล : เนื่องจากมีการแก้ไขราคาแล้วไม่มีการการลงวื่อกำกับ ทั้งสองราย
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 9 มกราคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620110153935171_146.pdf