ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ก.1 กฟอ.วน.(ปบ)601/2561
      รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2562
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    18 ธันวาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
นายอนันต์ นารอย
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายอนันต์ นารอย ราคาที่เสนอ 445,000.00 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายอนันต์ นารอย ราคาที่ตกลงจ้าง 445,000.00 บาท
      เหตุผล : เสนอราคาต่ำที่สุด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด