ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ต.1กบษ.(ปฮ.)1386/2562
      รายละเอียด : จัดซื้อ เครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ kV 7๓ รายการ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วันที่อนุมัติ :    7 สิงหาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
1) บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด
2) บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3) บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด
4) บริษัท ดิจิตอลกรูฟ จำกัด
5) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
6) บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด (มหาชน)
ึ7) บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8) บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จำกัด
9) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปภา ๑๖๘
10) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแก้วการก่อสร้าง
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
๑) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
๑) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
      เหตุผล : มีรายละเอียดถูกต้องตาม หนังสือเลขที่ กขท.(ขค.) 375/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 (แจ้งการใช้สเปคครั้งที่ 121)
      ไฟล์สัญญา : 25620808163559792_8. ประกาศผู้ชนะ.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 7 สิงหาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620808163559808_7. พิจารณาผลและขออนุมัติจัดซื้อ.pdf