ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2สดจ.(บห)9/2563
      รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 400 ต้น
2. 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 200 ต้น
3. 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 200 ท่อน
4. 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 200 แผ่น
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วันที่อนุมัติ :    21 กุมภาพันธ์ 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
1. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) รายการที่ 1 เสนอราคา 3,055,492.00 บาท
รายการที่ 2 เสนอราคา 2,455,650.00 บาท รายการที่ 3 เสนอราคา 138,030.00 บาท รายการที่ 4 เสนอราคา 39,804.00 บาท
2. บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัดรายการที่ 1 เสนอราคา 3,057,632.00 บาท
รายการที่ 2 เสนอราคา 2,456,720.00 บาท รายการที่ 3 เสนอราคา 139,100.00 บาท รายการที่ 4 เสนอราคา 40,874.00 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) รายการที่ 1 ราคา 3,055,492.00 บาท
รายการที่ 2 ราคา 2,455,650.00 บาท รายการที่ 3 ราคา 138,030.00 บาท รายการที่ 4 ราคา 39,804.00 บาท
      เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสาซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
      ไฟล์สัญญา : 25630225150922179_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 30 มีนาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630423165520259_สัญญาซื้อเสาสิรกร.pdf