ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ก.2-ชบ.(คพ.)304/2562
      รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลนสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    24 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด จำนวน 1 รายการ (457,425)
รายการที่ 1 (457,425)
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด จำนวน 1 รายการ (457,425)
รายการที่ 1 (457,425)
      เหตุผล : ราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด